InstallatiePortal Diensten > Perfect afgestemd op de installatiebranche
Breedbeeld aan
Algemene Voorwaarden
InstallatiePortal B.V.


1. Definities en Gebruik
1.1. Definities:
 • Aanbieder: een organisatie die verantwoordelijk is voor de uitvoering van een of meer Diensten of onderdelen daarvan.
 • Abonnee: natuurlijke of rechtspersoon die een Overeenkomst met InstallatiePortal heeft gesloten.
 • Algemene Voorwaarden: de meest recente versie van de door InstallatiePortal gehanteerde algemene voorwaarden ten behoeve van het gebruik van de Website en de daar aangeboden Diensten.
 • Contractdatum: Datum waarop de Overeenkomst van kracht is geworden, zegge de dag waarop de aanmelding van een kandidaat-abonnee is goedgekeurd door InstallatiePortal.
 • Derden: bedrijven, abonnees of instanties die van de Website gebruik mogen maken om te adverteren of incidentele producten en informatie ten behoeve van Abonnees aan te bieden.
 • Diensten: de producten en/of diensten die via de Website worden aangeboden al dan niet tegen betaling.
 • Gelieerde onderneming: een organisatie die op enigerlei wijze verbonden is of raakt aan of enige zeggenschap heeft of verkrijgt in InstallatiePortal.
 • InstallatiePortal: InstallatiePortal B.V. te Zoetermeer, KvK 27322515, een 100% deelneming van UNETO-VNI.
 • Overeenkomst: de afspraken, vastgelegd in een schriftelijke of digitale vastlegging, op grond waarvan InstallatiePortal de Website ter beschikking stelt teneinde Abonnee een of meer Diensten te laten afnemen, en waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
 • Partijen: InstallatiePortal en Abonnee gezamenlijk.
 • Website: de website www.installatieportal.nl waarop InstallatiePortal haar Diensten aanbiedt.

1.2. Alle aanbiedingen van InstallatiePortal zijn vrijblijvend.

1.3. De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Abonnee worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4. Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.5. InstallatiePortal is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. De meest recente versie zal op de Portal worden gepubliceerd. Indien een Abonnee zich niet kan verenigen met de gewijzigde Algemene Voorwaarden,kan hij binnen twee maanden na publicatiedatum van de bedoelde Algemene Voorwaarden de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk beëindigen, rekening houdend met de daarbij nog doorlopende verplichtingen.

1.6. Alle gegevens die tussen Partijen worden uitgewisseld, zijn vertrouwelijk.


2. Website
2.1. InstallatiePortal stelt Diensten beschikbaar via de Website.

2.2. InstallatiePortal zal ernaar streven om binnen een werkdag na totstandkoming van de Overeenkomst aan Abonnee de benodigde informatie te verschaffen, die nodig is om toegang tot de Website te verkrijgen.

2.3. InstallatiePortal biedt abonnees gedurende kantoortijd online support via info@installatieportal.nl. Voor specifieke vragen over de Dienst Online Kantoor, kunnen abonnees tevens gebruikmaken van de online supportmodule. Het streven is dat de abonnee binnen één werkdag adequaat is geholpen.

2.4 Abonnees zijn slechts gerechtigd de door InstallatiePortal verstrekte informatie ten behoeve van het gebruik van de Website te verstrekken aan die eigen werknemers die belast zijn met de werkzaamheden waarvoor gebruik gemaakt wordt van de Website.


3. Gebruik van Website en Diensten
3.1. Abonnee zal zich onthouden van gebruik van de Website en Diensten om:
  a) materiaal te verzenden, distribueren, opslaan of vernietigen in strijd met de Nederlandse wet en/of regelgeving;
  b) op een wijze die inbreuk maakt op auteursrechten, merken, know how, of andere intellectuele eigendomsrechten van derden of inbreuk maken op de privacy of andere persoonlijke rechten van derden;
  c) op een wijze die onrechtmatig is jegens een derde, als strafrechtelijk handelen of nalaten kan worden gekwalificeerd;
  d) door het ongevraagd en zonder voorafgaande toestemming verzenden van e-mails of andere elektronische berichten van commerciële aard aan Abonnees van InstallatiePortal.

3.2. Het is Abonnee niet toegestaan om inbreuk te maken op of om een poging tot inbreuk te doen op de beveiliging van de Website en Diensten, inclusief maar niet beperkt tot:
  a) toegang verschaffen tot data niet bedoeld voor zulk gebruik of in te loggen op de server of op het account waartoe de Abonnee niet bevoegd is;
  b) pogen zonder geldige toestemming de kwetsbaarheid van het systeem of van het netwerk te onderzoeken, aftasten of testen, of om de beveiliging of de verificatiemaatregelen te schenden.


4. Duur, beëindiging, ontbinding
4.1. De Overeenkomst gaat in op de Contractdatum en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

4.2. Partijen kunnen ieder schriftelijk opzeggen per de eerste dag van het eerstvolgende kwartaal met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

4.3. InstallatiePortal is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, en onverminderd alle andere rechten op schadevergoeding, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, in geval:
  a) van elke tekortkoming, beroepsfouten daaronder begrepen, in de nakoming van verplichtingen van de Abonnee;
  b) Abonnee een aanvraag van surséance van betaling indient of haar surseance van betaling wordt verleend;
  c) jegens Abonnee een faillissementsaanvraag is ingediend, zelf om zijn faillissement verzoekt of indien hij in staat van faillissement wordt verklaard;
  d) Abonnee zijn onderneming liquideert of staakt;
  e) ten laste van Abonnee conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd;
  f) de overwegende zeggenschap in de onderneming van Abonnee bij een derde komt te liggen;
  g) Abonnee niet langer in staat geacht moeten worden de verplichtingen uit of krachtens de Overeenkomst na te kunnen komen.
Het beroep op ontbinding geschiedt schriftelijk.

4.4. Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na ontbinding van de Overeenkomst voort te duren, blijven na ontbinding van de Overeenkomst bestaan. Tot deze verplichtingen behoren onder meer, maar niet limitatief: vrijwaring voor schending van intellectuele eigendomsrechten, geheimhouding, cessie van vorderingen.


5. Prijzen
5.1. Het gebruik van de Website geschiedt tegen de op het moment van totstandkoming van de overeenkomst door InstallatiePortal gehanteerde prijzen en tarieven. Voor de Diensten gelden de prijzen en tarieven zoals deze op moment van totstandkoming door InstallatiePortal gehanteerd worden. Prijzen en tarieven zijn gesteld in Euro en exclusief BTW.

5.2. InstallatiePortal behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde tarieven en prijzen gelden – behoudens andersluidende afspraak – vanaf het moment waarop deze worden ingevoerd.

5.3. InstallatiePortal publiceert de meest recente prijzen voor de aangeboden Diensten aan Abonnee op de Website. Indien een Abonnee zich niet kan verenigen met prijs- en tariefverhogingen, is deze gerechtigd binnen twee maanden na het moment van de verhoging de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te beëindigen., rekening houdend met de daarbij nog doorlopende verplichtingen.


6. Facturering en betaling
6.1. Abonnee dient bij het afsluiten van Overeenkomst een incassoverklaring in te vullen en te ondertekenen. Facturering en betaling vindt per kwartaal, per incasso plaats: abonnementskosten vooraf en eventuele verbruikskosten achteraf. Incasso vindt circa een week na factuurdatum plaats.

6.2 Ingeval het verschuldigde bedrag niet per incasso geïnd kan worden is Abonnee verplicht om binnen
1 week na de automatische incasso datum alsnog te betalen. Indien 2 of meer keren betaling per incasso uitblijft, is InstallatiePortal gerechtigd om de overeenkomst per direct te ontbinden conform het in artikel 4 gestelde.
6.3 Indien er niet tijdig door Abonnee wordt betaald, dan is Abonnee zonder andere ingebrekestelling in verzuim en kan InstallatiePortal aanspraak maken op de vergoeding van de wettelijke handelsrente, met ingang van de dag waarop de betalingstermijn is verstreken.

6.4 Alle werkelijk door InstallatiePortal gemaakte onkosten om tot voldoening van zijn factuur te komen, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, komen voor rekening van Abonnee.


7. Aansprakelijkheid
7.1. InstallatiePortal is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen of onjuistheden verbandhoudende met het gebruik van de Website en de aangeboden Diensten. InstallatiePortal is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder in elk geval – doch niet uitputtend - wordt verstaan bedrijfsschade, schade door bedrijfsstagnatie en/of winstderving van Abonnee.

7.2 InstallatiePortal is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt of in enig verband ontstaan door de via de Website aangeboden producten en/of informatie van Derden. InstallatiePortal controleert niet de inhoud van de aangeboden informatie op juistheid en houdt ook geen enkel toezicht op het door Derden aangeboden materieel.

7.3 Het aangaan van de Overeenkomst betekent dat Abonnee zich op de hoogte heeft gesteld van de inhoud van deze algemene voorwaarden, inclusief de voor zover van toepassing zijnde onder artikel 11 bedoelde aanvullende voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

7.4 InstallatiePortal besteedt uiterste zorg aan de goede werking van de Website. Echter, InstallatiePortal kan niet instaan voor foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze Website of de langs elektronische weg aangeboden Diensten. InstallatiePortal is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, onvolledigheden in de aangeboden informatie en Diensten, noch voor schade die het gevolg is van storingen of onderbrekingen, veroorzaakt door of enig verband houdend met de Website.

7.5 InstallatiePortal garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks via de Website vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten.

7.6 Het bepaalde in dit artikel is mede van toepassing op gelieerde ondernemingen en het personeel van de gelieerde ondernemingen.

7.7 De in deze voorwaarden opgenomen uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet ingeval van opzet of grove schuld van InstallatiePortal of personeel van gelieerde ondernemingen. Alsdan is de aansprakelijkheid van InstallatiePortal beperkt tot het verzekerde bedrag van haar aansprakelijkheidsverzekering. Indien verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van de duur van de Overeenkomst met Abonnee met een maximum van een kalenderjaar.

7.8 Abonnee vrijwaart InstallatiePortal, zijn functionarissen, directeuren en gelieerde ondernemingen tegen elke claim, actie of vordering, inclusief, zonder enig voorbehoud, alle naar redelijkheid en billijkheid gemaakte en te maken juridische en andere kosten, ontstaan door gebruik van de Website of door niet nakoming door Abonnee van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden. InstallatiePortal zal Abonnee van enige claim of procedure op de hoogte stellen en zal Abonnee ondersteunen, op kosten van Abonnee, in een eventuele procedure.


8. Overmacht
8.1. InstallatiePortal is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop InstallatiePortal geen invloed kan uitoefenen, alsmede het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van Aanbieders, evenals gebrekkigheid van zaken, materialen, programmatuur van Aanbieders en overige derden, waarvan gebruik wordt gemaakt bij de Diensten via de Website.

8.2. Ingeval een overmachtsituatie langer dan zestig dagen heeft geduurd, hebben Partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke verklaring daartoe, te ontbinden.


9. Intellectuele eigendom
9.1. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website en Diensten berusten bij InstallatiePortal of bij Aanbieder van de Dienst. Het is Abonnee niet toegestaan de inhoud van de Website te wijzigen, te verkopen of verveelvoudigen, openbaar te maken zonder uitdrukkelijke toestemming van InstallatiePortal.


10. Geheimhouding
10.1. Onverminderd de in het kader van de Overeenkomst overigens toegekende rechten ter zake, zullen Partijen en Aanbieders strikte vertrouwelijkheid en geheimhouding in acht nemen ten aanzien van de informatie over elkaars organisatie, de werking van infrastructuur, apparatuur en programmatuur, (de inhoud van) bestanden en alle overige zaken en gegevens waarvan zij in het kader van het gebruik van de Website en/of Diensten kennis verkrijgen en waarvan zij het vertrouwelijk karakter hadden kunnen begrijpen.

10.2. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de betrokken Partijen en Aanbieder(s), zal geen der Partijen en Aanbieders deze Vertrouwelijke Informatie in welke vorm dan ook en welke hem ter beschikking staan, aan derden ter beschikking stellen; en, voor zover dit krachtens de Overeenkomst is toegestaan slechts aan desbetreffende derden deze informatie bekend maken voor zover dit nodig is voor het gebruik van de Website en/of Diensten.

10.3. Partijen en Aanbieders zullen hun personeel –personeel van Gelieerde Ondernemingen daarbij inbegrepen – en door hen in te schakelen derden – onderaannemers van leverancier daarbij inbegrepen – verplichten deze bepalingen rond vertrouwelijkheid en geheimhouding strikt na te leven.

10.4. Partijen zullen op eerste verzoek van de andere Partij na beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst alle informatiedragers en alle kopieën daarvan die de als in dit artikel bedoelde Vertrouwelijke Informatie bevatten en die nog in hun bezit zijn, retourneren dan wel vernietigen. Beëindiging van de overeenkomst ontneemt aan de hier bedoelde informatie overigens geenszins het vertrouwelijk karakter.


11. Aanvullende voorwaarden
Voor onderstaande diensten gelden de algemene voorwaarden van de respectieve Aanbieders, voor zover de bepalingen niet in de Algemene Voorwaarden InstallatiePortal anderszins zijn vastgesteld, met uitzondering van de voorwaarden omtrent duur en beëindiging van contracten, waarvoor de bepalingen in de Voorwaarden van de betreffende Aanbieder prevaleren.
11.1 SMS-service: Met inachtneming van het hierboven gestelde, zijn de Algemene Voorwaarden van 1601SMS van toepassing. Deze Voorwaarden vindt u op: http://www.1601sms.nl/voorwaarden.htm.

11.2 Telefoondienst: Met inachtneming van het hierboven gestelde, zijn de Algemene Voorwaarden van Afterzone van toepassing. Deze Voorwaarden vindt u op: http://www.afterzone.com

11.3 Instalpedia - NEN Normen: Met inachtneming van het hierboven gestelde, zijn de Algemene Voorwaarden van NEN van toepassing. Deze Voorwaarden vindt u op: http://www.nen.nl/web/file?uuid=cc5d3e1c-1bef-409a-baab-6af5a1fd64c9&owner=2557e325-830d-4fb2-9d5d-447618777a88&contentid=87833. Daarnaast zijn voor het gebruik van NEN-Connect ook de NEN-Connect voorwaarden van toepassing: http://www.nen.nl/web/file?uuid=78c7d5d4-5ba5-49cb-8a94-e90a3f44acea&owner=2557e325-830d-4fb2-9d5d-447618777a88&contentid=127590

11.4 2BA: Met inachtneming van het hierboven gestelde, zijn de Aanvullende voorwaarden van 2BA van toepassing. Deze Voorwaarden vindt u op: www.2ba.nl.

11.5 Online Service: Met inachtneming van het hierboven gestelde, zijn de Aanvullende voorwaarden van OLS van toepassing. Deze Voorwaarden vindt u op: https://onlineservice.rsmonline.nl/voorwaarden.aspx

11.6 Online Personeel: Met inachtneming van het hierboven gestelde, zijn de Aanvullende voorwaarden van OLP van toepassing. Deze Voorwaarden vindt u op: http://www.installatieportal.nl/voorwaarden_online_personeel.pdf.

12. Toepasselijk recht, bevoegde rechter
Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiend uit of enig verband houdend met de overeenkomst worden beslecht door de rechter te Den Haag.
Contactgegevens
IP Software B.V.
Noorderhof 8
5804 BV Venray
T 0800 5804080
E support@ip-software.nl